คำคมธรรมะ ให้แสงธรรมนำชีวิต

พุทธศาสนากับคนไทยนั้นอยู่ด้วยกันมาอย่างช้านาน คนไทยซึมซับเอาคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้ดำเนินชีวิตไปได้อย่างผาสุก รวมไปถึงเชื่อมั่นในคำสอนต่าง ๆ ของพระอาจารย์ที่เป็นที่เคารพของพวกเราชาวพุทธด้วย เราลองมาดูธรรมะดี ๆ ข้อคิด คติธรรม ที่จะช่วยเป็นเครื่องเตือนใจในการแทงบอลออนไลน์ใช้ชีวิตอย่างมีสติต่อไป

โกรธทำไม เสียสมองเปล่า ๆ ทะเลาะทำไม เสียเวลาเปล่า ๆ หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม

 

การกระทำของตนเอง ก็ยังมิได้ถูกใจตนเองเสมอไป นับประสาอะไร จากการกระทำของผู้อื่น พุทธทาสภิกขุ