พุทธวจน คือ????

         พุทธวจน  หรือคำสอนของพระโอษฐ์  เป็นที่ถกเถียงกันพอสมควร  ระหว่างผู้ที่เชื่ออย่างมั่นคงว่า นี่คือ คำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้า และก็นำมาสอนกันและเผยแพร่กัน แต่ผู้ที่ยังไม่แน่ใจก็แย้งว่าทราบได้อย่างไรว่า  นี่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าโดยตรง  เพราะไม่มีใครยืนยันได้  พระไตรปิฎกเองก็ถูกสังคายนามาหลายครั้ง ผู้ที่ได้ศึกษา พระไตรปิฎกก็บอกว่า ฉบับบาลี นั่นเอง ที่เป็นคำสอนจากพระโอษฐ์  โดยเฉพาะของฝ่ายเถรวาทที่ยึดถือกันมาตลอด

 พุทธวจน คือคำสอนที่ออกจากปากของพระผู้มีพระภาคเจ้า พุทธ คือ ผู้รู้ และ วจน คือ วาจา ซึ่งก็คือคือคำสอนของศาสดานั่นเอง เป็นคำสอนตลอดเวลา ๔๕ พรรษา นับตั้งแต่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ จนถึงปรินิพพาน คำสอนทั้งหมดเป็นไปเพื่อแก้ปัญหาความทุกข์ในทุกระดับ ทุกเพศ ทุกวัย ทุกวรรณะ ยิ่งในสังคมปัจจุบันผู้คนกำลังสับสนวุ่นวายทางจิตใจ หาที่ยึดเหนี่ยวไม่ได้ หรือยึดเหนี่ยวได้ก็ต้องผิดหวังไปต่างๆ นานา

พุทธวจน