“มจร4.0” เปิดสอนภาษาอังกฤษพระวิปัสสนาจารย์

เมื่อวันที่ 15 มี.ค.2561 ที่ผ่านมา พระราชสิทธิมุนี วิ., ดร. ผู้อำนวยการใหญ่ สถาบันวิปัสสนาธุระ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย(มจร) เป็นประธานเปิดหลักสูตร “ภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Meditation Master)” พร้อมทั้งให้โอวาทและกำลังใจแก่ผู้เรียน โดยมีตอนหนึ่งที่ท่านเน้นย้ำว่า มจร กำลังมุ่งสู่ความเป็นศูนย์กลางพระพุทธศาสนา ในยุคของ มจร 4.0 ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย

“ทางสถาบันวิปัสสนาธุระจึงมีแผนพัฒนาบุคลากร และพระวิปัสสนาจารย์ให้เตรียมความพร้อมในด้านภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปยังนานาประเทศ โดยเนื้อหาที่เรียนประกอบด้วย คำศัพท์ทางการปฏิบัติกรรมฐาน คำศัพท์ทางธรรมะและพระพุทธศาสนา รวมทั้งคำศัพท์เกี่ยวกับประเพณีนิยม มีการฝึกสอนปฏิบัติและการฝึกเทศน์เป็นภาษาอังกฤษ และการส่ง-การสอบอารมณ์เป็นภาษาอังกฤษ”

หลักสูตรดังกล่าวใช้เวลาเรียนประมาณ 3 เดือน ครั้งละ 3 ชั่วโมงจำนวน 10 ครั้ง มีผู้สอนคือ อาจารย์ ดร.พิณจ์ทอง แมนสุมิตร์ชัย (ฉัตรนะรัชต์) อาจารย์ของ มจร และ ป.วน. (ประกาศนียบัตรวิปัสสนาภาวนา) รุ่นที่ 1 ทั้งนี้ ผู้เรียนจะได้รับหนังสือคู่มือ “ภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ (English for Vipassana Meditation Master)” และแผ่นซีดีเพื่อประกอบการฝึกทักษะการพูดและการฟัง ซึ่งในอนาคต สถาบันวิปัสสนาธุระจะมีหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพระวิปัสสนาจารย์ในระดับสูงขึ้น (Advanced Level) ต่อไป