ย้ำพระอุปัชฌาย์จัดบวชแบบ “อุกาสะ”

เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีพิธีเปิดการฝึกอบรม สอบวัดความรู้พระอุปัชฌาย์ปี 2561 โดยมีสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง กล่าวว่า “พระอุปัชฌาย์มีความสำคัญมาก เพราะสามารถทำให้พระพุทธศาสนาเจริญ หรือเสื่อมลงได้” กล่าวคือหากพระอุปัชฌาย์อนุญาตให้ผู้ที่มีความบกพร่องเข้ามาบวช อาจจะทำให้พระพุทธศาสนาเสื่อมลงได้ จึงจำเป็นต้องมีการจัดฝึกอบรม สอบความรู้พระสังฆาธิการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นพะอุปัชฌาย์ โดยเฉพาะเรื่องการบรรพชาอุปสมบท ให้ถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัย ในส่วนของการบรรพชาอุปสมบทนั้นสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺโญ) เจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะประธานสมัชชามหาคณิสร ได้ขอให้ยึดถือปฏิบัติในแบบเดียวกันคือ การบรรพชาอุปสมบทแบบ “อุกาสะ” ซึ่งเป็นรูปแบบที่ยึดถือปฏิบัติ กันมาอย่างยาวนานตั้งแต่อดีต

พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ ในฐานะเลขาธิการสมัชชามหาคณิสร กล่าวว่า “ปีนี้มีพระสังฆาธิการเข้าอบรมรวม 267 รูป ซึ่งจะมีการพิจารณาพระสังฆาธิการเข้ารับตราตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ในวันที่ 28 ม.ค.นี้ ที่วัดสามพระยา”