เว็บไซต์ เรื่องพุทธวจน เพื่อเป็นประโยชน์ที่คนที่สนใจได้มาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับความหมาย หลักที่มาของความสำคัญของพุทธวจนและหลักคำสอนต่างๆ บอกถึงหลักคำคมของพุทธวจน และที่มาจากพุทธวจนนำไปใช้เป็นแนวทางในชีวิตประจำวันให้มากขึ้น