สังคม หน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงาน บริษัท ก็จะต้องมีคนมากมายหลากหลายรูปแบบ แต่โบราณได้แบ่งไว้  ๔  ประเภท ด้วยกัน คือ คนฉลาดและขยัน คนฉลาดแต่ขี้เกียจ คนโง่และขี้เกียจ และสุดท้ายคือ คนโง่แต่ขยัน มีลัก […]

คำสอนธรรมะสอนใจ ” ธรรมะมีอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างขึ้น ไม่ต้องวิ่งหา เพียงแต่ทำให้ปรากฏแก่จิต ที่อบรมอยู่แล้วอย่างถูกต้อง เดี๋ยวนี้มัวสร้างมัวหา เลยไม่พบทั้งที่มีอยู่แล้ว ”  สิ่งที่สมบูรณ์แล้วโดยแท้ มันก็ […]

คำคมพุทธวจน ค่ามีที่ตรงไหน ค่ากระดาษ แผ่นหนึ่ง ไม่ถึงสตางค์ พอวาดวาง ด้วยอักษร ประเสริฐศรี มีเนื้อหา แห่งพระธรรม คำดี ๆ มันกลับมี ค่าอนันต์ เหลือพรรณนา เพียงกระดาษ ลายเซ็น เป็นที่ระลึก คนโง่ยึก แย่งกั […]