คำคมพุทธวจน ค่ามีที่ตรงไหน ค่ากระดาษ แผ่นหนึ่ง ไม่ถึงสตางค์ พอวาดวาง ด้วยอักษร ประเสริฐศรี มีเนื้อหา แห่งพระธรรม คำดี ๆ มันกลับมี ค่าอนันต์ เหลือพรรณนา เพียงกระดาษ ลายเซ็น เป็นที่ระลึก คนโง่ยึก แย่งกั […]